Chúng tôi đang tuyển dụng liên tục. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

[Yêu cầu công việc]

*Có thể lập trình bằng VB.NET hoặc Java

*Am hiểu về ngôn ngữ Database(SQL)

*Người Việt (giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật))

 
© Copyright 2013 SOLEKIA VIETNAM LIMITED.